Notice: Use of undefined constant lam - assumed 'lam' in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/config.php on line 9
 Lamiani
Stron w katalogu: 413 | Czeka na dodanie: 0
Backlinks: 4,297 | Katalog działa od: 2011-08-16 |

Polecane: Procommunication | Amr-design | Candyman

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda

Notice: Undefined index: kategoria in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/funkcje_wyswietl.php on line 56
URL:
http://www.falowniki.info.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Falowniki iS7

W razie skrzyżowania linii telekomunikacyjnej z torami należy przęsło skrzyżowania uczynić jak najkrótszym, przy czym linia i tory powinny tworzyć ze sobą możliwie kąt prosty (odchylenia są dopuszczalne do 30°). Najmniejsza odległość przewodu od szyny kolejowej przy skrzyżowaniu ma wynosić 6 m. Przy drogach kołowych słupy powinno się ustawiać poza rowem, najmniejsza odległość przewodu od ziemi powinna wynosić 2,5 m, przy skrzyżowaniu zaś z drogą publiczną ? 4,5 m. Przez rzeki należy w zasadzie prowadzić linię telekomunikacyjną w postaci kabla. Skrzyżowanie z liniami energetycznymi powinno się odbywać pod kątem prostym w celu uniknięcia zakłóceń w pracy linii telekomunikacyjnej przy zachowaniu przepisowych odstępów między przewodami obu linii itd. Aby uniknąć trudności i nieporozumień z zainteresowanymi władzami podczas wytyczania linii telekomunikacyjnej, należy po wstępnym zorientowaniu się w przebiegu projektowanej linii uzgodnić z tymi władzami szczegóły przewidywanych skrzyżowań i zbliżeń między liniami, gdyż to może mieć wpływ na przebieg linii telekomunikacyjnej. Ustalony ostatecznie po wytyczeniu przebieg projektowanej linii wykreśla się na mapie o odpowiedniej podziałce, z zaznaczeniem miejsc, zbliżeń i skrzyżowań z innymi liniami lub drogami.
URL:
http://www.falownik.com
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Falownik Vacon 20

Materiały oblicza się na podstawie danych opisu technicznego posługując się pewnymi średniówkami. Liczbę słupów odpowiedniej długości ustala się na podstawie planu przebiegu linii i danych opisu technicznego dodając przy słupach pojedynczych po 5 słupów na każdy kilometr linii na wzmocnienia. Słupy złożone oblicza się osobno. Materiały pomocnicze: cyna do lutowania ? 0,30 kg na 1 km podwójnego przewodu; złączki ? 5 sztuk na 1 km podwójnego przewodu; konopie i pokost ? po 1,2 kg na 100 izolatorów. Po ustaleniu ilości materiałów oblicza się ich koszt na podstawie cen jednostkowych wymienionych w cenniku. Transport obejmuje dowóz materiałów ze składnic okręgowych na miejsce budowy oraz koszt wynajęcia stałej furmanki dla kolumny roboczej. Koszt transportu zawiera koszt dowozu materiałów do kolei, załadowanie wagonu, przewóz koleją, wyładowanie i dowóz materiałów do składu budowy łącznie z robocizną.
URL:
http://www.falownik.info
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Serwis o naprawie falowników

Przesłuch stanowi zakłócenie w pracy obwodów telefonicznych, które może być niekiedy tak silne, że uniemożliwia dobre porozumiewanie się. Dlatego nie można dopuścić do powstania przesłuchu na linii, a przynajmniej trzeba go ograniczyć do tego stopnia, aby nie przeszkadzał w przeprowadzaniu na niej rozmów. Ponadto przesłuch nie pozwala zachować tajemnicy rozmów telefonicznych. Ponieważ przesłuch jest wynikiem sprzężenia elektromagnetycznego między przewodami, należy dążyć do zmniejszenia wzajemnego sprzężenia między nimi. Istnieje kilka sposobów prowadzących do tego celu, najlepszym z nich i dlatego najczęściej stosowanym na liniach napowietrznych jest przeplatanie przewodów. Przeplatanie przewodów polega na kilkakrotnej systematycznej zamianie miejsc na linii przez obydwa przewody jednego z dwóch obwodów, między którymi występuje przesłuch. W ten sposób prądy indukowane w poszczególnych odcinkach tego obwodu znoszą się wzajemnie i następuje stłumienie przesłuchu. W tym celu cała długość linii zostaje podzielona na równe odcinki zwane sekcjami przepleceniowymi, a każda z sekcji ? na jednakową liczbę równych odcinków krótszych zwanych elementami, przy czym liczba elementów w sekcji powinna być zawsze parzysta. W punktach podziału na elementy dokonane zostają przeplecenia przewodów i w ten sposób osiąga się stłumienie przesłuchu na odcinku każdej sekcji.
URL:
http://www.falownik.info.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Falownik Hitachi WJ200

Jeżeli linia ma przewody na hakach, przeplecenie przewodów wykonuje się na odpowiednich wspornikach o dwóch izolatorach każdy albo na zwykłych hakach z izolatorami, wkręcając na słupie przepleceniowym po 4 haki dla każdego obwodu telefonicznego. Przeplecenie obwodów macierzystych wykonuje się na poprzeczniku dwuparowym, który się daje na słupie przepleceniowym zamiast 4 haków. Jak wynika z powyższego, przeplecenie u nas wykonuje się na słupie, a nie w przęśle między słupami, aby uniknąć zwarcia między przewodami. Niektóre ze słupów przepleceniowych, odległe od siebie co kilkanaście kilometrów albo znajdujące się na granicach sieci miejscowych lub w punktach odgałęźnych linii, urządzane są zarazem jako słupy badaniowe, umożliwiające ograniczenie odcinka uszkodzenia obwodów. Wówczas drut przewodowy przecina się między obu izolatorami miejsca przeplecenia i łączy go za pomocą zacisku probierczego . Słup badaniowy musi być oczywiście zbudowany jako słup wzmocniony.
URL:
http://www.falownik.biz
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Przemienniki Danfoss

Wszystkie odgromniki wymagają dobrego uziemienia, dlatego też słupy kablowe i stacyjne muszą mieć odpowiednio wykonaną instalację uziemiającą. Składa się ona ze zwodu wystającego ponad słup i spełniającego również rolę piorunochronu, z uziomu zakopanego w ziemi oraz z przewodu uziemiającego, łączącego zwód z uziomem. Zwód jest to pręt stalowy ocynkowany o średnicy 6+-8 mm, wystający na ok. 15 cm ponad wierzchołek słupa i połączony zaciskiem lub przez spawanie z przewodem uziemiającym, który wykonuje się z linki stalowej ocynkowanej lub z kilku drutów stalowych lub brązowych splecionych ze sobą. Uziom wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej lub miedzianej o powierzchni ok. 0,3 m2 albo ze zwoju takiejże linki o długości około 6 m. Uziom, połączony z przewodem uziemiającym przez zacisk lub spawanie, zakopuje się obok słupa tak głęboko, aby znalazł się w warstwie ziemi z wodą zaskórną. Zacisk uziemiający odgromników w skrzynce kablowej łączy się drutem brązowym o średnicy ok. 2 mm z linką uziemiającą. W braku odpowiedniego pręta na zwód można go zastąpić samą linką uziemiającą wyprowadzając ją ponad słup. Instalacja uziemiająca przy słupach badaniowych jest nieco prostsza: zwód, przewód uziemiający i uziom wykonuje się z drutu stalowego o średnicy 44-5 mm.
URL:
http://www.falowniki.ppp.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Falowniki prądowe

Każda linia telekomunikacyjna, zwłaszcza zaś linia napowietrzna, podlega nieustannemu zużyciu naturalnemu z upływem czasu drewniane słupy butwieją wskutek działania drobnoustrojów, części metalowe ulegają korozji pod wpływem powietrza i wilgoci, izolatory pogarszają swoje własności izolacyjne z powodu zanieczyszczenia powierzchni itp. Poza tym linia napowietrzna jest w znacznym stopniu narażona na uszkodzenia przez doraźne czynniki zewnętrzne, jak: burze, (złamanie lub pochylenie słupów przez wichurę, zniszczenie słupa przez piorun), sadź (zerwanie przewodów, przekrzywienie poprzeczników i haków), przypadkowe lub umyślne działanie ludzi (najechanie na słup przez pojazdy, tłuczenie izolatorów i zarzutki na przewody jako skutki zabawy wyrostków, kradzieże drutu na wnyki przez kłusowników) i inne tego rodzaju przyczyny.
URL:
http://www.falowniki.shop.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Falowniki w sklepie

W razie stwierdzenia przez obsługę centrali telekomunikacyjnej jakiegoś uszkodzenia na linii napowietrznej, np. przerwy w obwodzie telefonicznym, zawiadamia się posterunek telekomunikacyjny. Wysłany na linię monter musi przede wszystkim ustalić miejsce uszkodzenia i w tym celu udaje się do najbliższego słupa badaniowego na tej linii, obserwując po drodze uważnie przewody. Jeżeli nie zauważył nigdzie zerwanego drutu, wchodzi na słup badaniowy i włączywszy równolegle swój przenośny aparat telefoniczny (aparat polowy) w uszkodzony obwód dzwoni do central. Jeżeli zgłasza się najbliższa z central przyłączonych do tego obwodu, dowodzi to, że odcinek linii w kierunku do tej centrali jest nie uszkodzony, a więc uszkodzenie znajduje się w przeciwnym kierunku linii. Wówczas monter udaje się w dalszą drogę i powtarza swą próbę na następnym słupie kontrolnym. Na jednym z nich zgłosi się monterowi druga centrala, pierwsza natomiast przestanie odpowiadać. Oznacza to, że uszkodzenie znajduje się między tym poprzednim słupem kontrolnym. Ograniczywszy w ten sposób odcinek uszkodzenia, monter zawraca i jeszcze raz uważnie przegląda uszkodzony odcinek obwodu, dopóki nie zauważy miejsca zerwania się drutu. Robi on wówczas wstawkę z innego drutu, starając się dostosować wielkość zwisu naprawionego przewodu do zwisu innych przewodów w tym przęśle. Jeżeli uszkodzenie obwodu polega na zwarciu obu przewodów, monter podczas prób na słupach badaniowych musi rozłączać odcinki przewodów -przez rozkręcenie zacisków probierczych i bada kolejno obwód w obu kierunkach linii, aż się zgłosi jedna z central. Podobnie postępuje się przy uziemieniu i przy upływie prądu. W razie połączenia monter musi rozłączać na słupie kontrolnym obydwa połączone ze sobą obwody.
URL:
http://www.napedy.ppp.pl
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Usługi automatyki

Papier jest najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym w kablu. Występuje on tam w postaci taśmy i sznurka luźno nawiniętych, na żyłę kablową. Powietrze znajdujące się w wolnej przestrzeni między żyłą a warstwą papieru stanowi również izolację żyły i dlatego o kablach tego rodzaju mówi się, że mają one izolację papierowo-powietrzną. Podstawowym warunkiem takiej izolacji jest jej suchość i dlatego kabel z izolacją papierowo-powietrzną musi mieć szczelną powłokę, która by zabezpieczała tę izolację przed zawilgoceniem. Papier kablowy wyrabiany jest z drewna i ze szmat pochodzenia roślinnego, jest więc materiałem włóknistym. Powinien on zawierać głównie błonnik (celulozę), nie powinien natomiast mieć w sobie drzewnika (ligniny) zmniejszającego jego trwałość. Papier ten nie może też zawierać składników działających szkodliwie na żyłę i na powłokę. Papier stosuje się do izolowania kabli miejscowych i międzymiastowych.
URL:
http://www.przemienniki.info
Data:
2015-02-26

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Regulacja częstotliwości

Emalia jest rodzajem lakieru, jakim się pokrywa druty w celach izolacyjnych. Lakiery te składają się bądź z olejów roślinnych z dodatkiem rozpuszczalnika i sykatywy przyspieszającej wysychanie, bądź z roztworów tworzyw sztucznych. Emalia jest niewrażliwa na wilgoć i lepiej od bawełny znosi przegrzewanie drutu. W celu pokrycia drutu emalią przepuszcza się go przez wanienkę z płynnym lakierem, a następnie przez komorę pieca elektrycznego, gdzie się odbywa schnięcie i wypalanie emalii. Czynności te powtarza się kilkakrotnie, aby uzyskać warstwę emalii odpowiedniej grubości. Emalia ma znacznie wyższą wytrzymałość elektryczną na przebicie od bawełny, dlatego też warstwa emalii na żyle może być kilkakrotnie cieńsza od oprzędu bawełnianego o równorzędnej wartości izolacyjnej. Dobra emalia przylega ściśle do przewodnika i nie odpryskuje przy jego zginaniu, nie rozpuszcza się w kwasach, zasadach, tłuszczach i spirytusie oraz wytrzymuje bez uszkodzenia temperaturę paruset stopni. Emalię stosuje się głównie do izolowania przewodników oraz kabli stacyjnych i instalacyjnych. Ponieważ emalia odpryskuje przy uderzeniach, więc przewód emaliowany otrzymuje często oplot lub obwój z bawełny jako ochronę zewnętrzną.

Notice: Undefined index: site in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/index.php on line 118

Notice: Undefined index: kom in /home/axe1/domains/lamiani.eu/public_html/index.php on line 132